Privacyverklaring

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG-wetgeving geldt voor ieder bedrijf en/of organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Bij de nieuwe AVG is het van belang dat u weet dat persoonsgegevens worden verzameld en wat uw rechten hierbij zijn. Met deze privacyverklaring brengen wij u op de hoogte van ons privacy beleid.

 

Artikel 1                 Bedrijfsinformatie

Bedrijfsgegevens: De Financieel Deskundige, gevestigd aan de Anninksweg 14 B te Hengelo.

De Financieel Deskundige is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63362015.

 

Artikel 2                 Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

De AVG-wetgeving schrijft zes rechtsgronden voor op basis waarvan bedrijven persoonsgegevens mogen verwerken. De volgende rechtsgronden zijn op De Financieel Deskundige van toepassing:

 • u geeft als betrokkene toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Het doel van de gegevensverkering is adviseur-cliëntrelatie. Aangezien u cliënt bent of wellicht wil worden van ons kantoor dienen uw persoonsgegevens met dit doel te worden verwerkt. De Financieel Deskundige gebruikt uw gegevens enkel voor advies en bemiddeling van financiële producten en diensten.

 

Artikel 3                Categorieën persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt omdat wij deze nodig hebben voor de advisering en bemiddeling.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • geslacht (t.b.v. aanhef)
 • geboortedatum
 • BSN
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres(sen)
 • advies gerelateerde gegevens

Om u op juiste wijze te kunnen adviseren en bemiddelen kan het zijn dat wij deze gegevens moeten doorgegeven aan derden. Dit is u bekend en u gaat hiermee akkoord.

 

Artikel 4                 Bewaartermijn gegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Gedegen informatie- en documentbeheer is noodzakelijk. Met betrekking tot het bewaren van documenten gelden de volgende bewaartermijnen:

 • gegevens voor lopende contacten minimaal de duur van deze contracten
 • administratieve gegevens: zeven jaar

Artikel 5                 Delen van persoonsgegevens met derden

De Financieel Deskundige verstrekt uw persoonsgegevens enkel indien dit nodig is voor advies en bemiddeling. Voor zover andere bedrijven uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij hiermee een verwerkersovereenkomst. Op deze wijze worden uw persoonsgegevens behandeld conform de AVG.

 

Artikel 6                 Geen toestemming verwerking persoonsgegevens

Indien u geen toestemming verleend voor de verwerking van persoonsgegevens, kan De Financieel Deskundige u niet goed adviseren. Indien u geen toestemming verleend voor de gegevensverwerking, houdt De Financieel Deskundige zich het recht voor om het advies- en bemiddelingstraject te staken, zonder dat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding.

 

Artikel 7                 Inzage, rectificatie en verwijdering persoonsgegevens

U heeft recht om de opgenomen gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij ons kantoor.

 

Artikel 8                 Intrekken toestemming

Indien u uw toestemming voor de gegevensverwerking weer wilt intrekken, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons kantoor. Verwijdering van persoonsgegevens uit ons systeem is dan mogelijk.

Artikel 9                 Klacht

Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Indien u echter ontevreden bent over de verwerking van uw gegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen. U dient uw klacht allereerst aan ons kantoor voor te leggen. Wij zullen uw klacht binnen vier weken na binnenkomst van de klacht afhandelen.

Indien wij er niet in slagen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

 

Artikel 10             Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden bij ons beveiligd. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@definancieeldeskundige.nl

CALL ME
+
Call me!